خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

یقین حاصل حیاتی ای که انسان

یقین حاصل حیاتی ای که انسان

به نجوایی قیامت سوره را خوانکه ما جمع استخوان ها را به هر آنگمانی لا بشر را لا حیاتییقین حاصل حیاتی ای که انسانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
تو را اندیشه ای بخشیده خالق

تو را اندیشه ای بخشیده خالق

نگهداری نهان اندیشه ایمانیقین حاصل بشر را ای که انسانتو را اندیشه ای بخشیده خالقز خواری ها رها خود را به هر آنولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
صعودی کرده باشی ای خردمند

صعودی کرده باشی ای خردمند

به رفعت قلّه ها گاهی نگاهیببندی کوله باری را که راهیصعودی کرده باشی ای خردمندبه جایی رهنمون فارغ ز آهیولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۵
به قوّت ضعف خود گاهی نگاهی

به قوّت ضعف خود گاهی نگاهی

چسان باور کنی خود را فلانیتوانایی وجودت گر نهانیبه قوّت ضعف خود گاهی نگاهیفرار از حسرتی چشم آرمانیولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
آن جوانی فرّ دوران زندگی

آن جوانی فرّ دوران زندگی

لحظه ایام عمر آدم در گذرفکر فردایی کنی ره توشه برآن جوانی فرّ دوران زندگیرفت بیرون از کفی کو آن ثمرولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۵
گذر ایام طی شد تا به امروز

گذر ایام طی شد تا به امروز

به فردایی بیندیشی چو دیروزگذر ایام طی شد تا به امروزجوانی را شکوهی هست جانابپا مغلوب لا بر نفس پیروزولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
که هر عضوی ز اعضا بر تو گوید

که هر عضوی ز اعضا بر تو گوید

قیامت سوره ای را خوان که نجوابه اندامت نگاهی کن به تقواکه هر عضوی ز اعضا بر تو گویدبگیری پند از عضوی ز اعضاولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۰
همچو خورشیدی فروزان در سما

همچو خورشیدی فروزان در سما

با خضوع قلبی جبین سایم به خاکبا الهی عشق هستی سینه چاکهمچو خورشیدی فروزان در سمادل به امیدی ز رجسی گشت پاکولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
با الهی ریسمانی ما رها

با الهی ریسمانی ما رها

نفس شیطان را چه با درگاه حقباب درگاهی گشا بر مستحقبا الهی ریسمانی ما رهادور از دنیا که با حق منطبقولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
چشم امیدی به جانب آسمان

چشم امیدی به جانب آسمان

ریشه امیدی درون خاکی پدیدگر چه سوزان چون کویری آفریدچشم امیدی به جانب آسمانتا فرو آن قطره بارانی امیدولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
شد معلم داد رس فریاد رس

شد معلم داد رس فریاد رس

همدلی وحدت میان خلق اجتماعبا رسالت علم آموزان دفاعشد معلم داد رس فریاد رستا هدایت خلق را سمت انتفاعولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
ذرّه ای ناچیز خاکی افتخار

ذرّه ای ناچیز خاکی افتخار

روح خود را چون دمیدی کالبدکالبد خاکی که خاکی را سزدذرّه ای ناچیز خاکی افتخارافتخاری در جهان نیکی نه بدولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۶
بشر وارث به نیکی های دنیا

بشر وارث به نیکی های دنیا

نهایت زندگی دارد بشر خاکبه گیتی عشق می ورزد چه بی باکبشر وارث به نیکی های دنیاهم او را زیوری دوری ز ناپاکولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۰
از اویی سمت اویی زیست تکرار

از اویی سمت اویی زیست تکرار

بشر را آفریدش این چه اسرارز جایی آمدش فرگشت ای یارتسلسل دور را بینم چه زیبااز اویی سمت اویی زیست تکرارولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۸
میان خلق عالم شدم اشرفی

میان خلق عالم شدم اشرفی

جهان رام فرمان پروردگارهم او را ثنا سمت او رهسپارمیان خلق عالم شدم اشرفیرها از جهانی ز دنیا فرارولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
خوش بر احوال آدمی خلوت نشین

خوش بر احوال آدمی خلوت نشین

علم را با علم توجیحی دلاعقل را با عقل ما تطبیق هاخوش بر احوال آدمی خلوت نشینبا صفا روحی گذر ایام راولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
جانشینان انبیا یاران پاک

جانشینان انبیا یاران پاک

با کرامت آشنا هر اولیابا علومی آشنا ما فهم لاجانشینان انبیا یاران پاکمتقی هر یک که ما را رهنماولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۹
بر شما نقلی کنم گیرید پند

بر شما نقلی کنم گیرید پند

آنچه را دیدم و یا خواندم دلااز کُتب هر یک بکردم من ادابر شما نقلی کنم گیرید پندبا ریاضت نفس گشتم آشناولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۸
با ضعیفان گفتمانی داشت شیخ

با ضعیفان گفتمانی داشت شیخ

مدّت ایامی بدیدند شیخ راجای روبی مسجدی را هر کجابا ضعیفان گفتمانی داشت شیخبین خلقی بود ایشان رهنماولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۸
اندیشه زیبا را اندیشه کنی هر آن

اندیشه زیبا را اندیشه کنی هر آن

آن لحظه رها از تن دوری ز تعلّق هاهر چیز به ویرانی جانب به سرا عقباعریان شده از جسمی حتّی که رها از خاکاز جلوه تعلق ها دوری که به کل دل پاکوادی وصال این جا در هجر گرفتاری...

نظر ۰ بازدید ۱۹
بشنو سخنی از ما یادی بکنی هر آن

بشنو سخنی از ما یادی بکنی هر آن

انوار به پاکوبی چون زهره زهراییتاریک شبی رؤیت چون ماه خودآراییای بنده افلاکی در روی زمین پیداتقوای درون رؤیت محصول عمل زیبامحصول نمایانی با تجربت اندیشیدینداری دین...

نظر ۰ بازدید ۱۸
از پرده حجاب آیی بیرون که خود آرایی

از پرده حجاب آیی بیرون که خود آرایی

با چهره معشوقی محبوب جهانی هاعاشق چه کند کاری مجذوب کند او رازیبا و شود فربه معشوق به همراه عشقهمراه اگر عاشق با زرد رخی آه عشقبا جلوه کدامین رخ عاشق به فغان دادیخوبی ...

نظر ۰ بازدید ۱۶
ظرف علم بشر اندک هر کس به توانایی

ظرف علم بشر اندک هر کس به توانایی

ای خاک نشین آدم با خدعه شیطانیاز روضه رضوانی خارج پی نفسانیبا پاک دلان عالم همراه به آن جاییسرسبز فضایی خوش با نغمه هو هاییبا نغمه داوودی گفتیم حکایت راای دلبر شیرین...

نظر ۰ بازدید ۱۶
 تو روزی دهی بر بشر ربّنا

تو روزی دهی بر بشر ربّنا

شریکی ندارد خدای احد نه زاییده زاده است واحد صمدپناهی به خالق جهان مهربان برم تا به دور از شرارت زنانبه دور از حسد ورز انسان نما به دور از وساوس بشر جنّ هاوسیع رحمتت ا...

نظر ۰ بازدید ۲۰
۱۲۳۴۵
 ... 
۱۷  تجهیزات آشپزخانه صنعتی   |   عمان۷۷۷   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   ملامین چینی ارکوپال   |   جاذبه های گردشگری   |   تعمیر پکیج در شیراز  


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده