خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

حاجی به یقین بار سفر بند که یاران

حاجی به یقین بار سفر بند که یاران

حاجی به کجا این عجله نیست زیارترفتی که کنی حجِّ خدا یا که تجارتدر گردش گیتی همه بینی به طواف اندمنظومه ببین ماه و زحل در دورانندای قوم به حجّ رفته طوافی به درون کندر ب...

نظر ۰ بازدید ۱۹
 یک جرعه شرابِ ناب از دست ممی

یک جرعه شرابِ ناب از دست ممی

میخانه مُدام داشت می خورد دمی یک جرعه شرابِ ناب از دست ممی از دستِ ممی که بود ساقی جانا ما را به دمی مدام همدم نه غمی ولی اله بایبوردی 28 / 11 / 1398

نظر ۰ بازدید ۲۰
 خود بپا سنگی زدی سنگی خوری

خود بپا سنگی زدی سنگی خوری

می زنی سنگی کبوتر بال را بال را زخمی کنی شادی دلا خود بپا سنگی زدی سنگی خوری کیفری بینی به ید خود جاهلا ولی اله بایبوردی 28 / 11 / 1398

نظر ۰ بازدید ۲۵
 زخم دل با تیشه درمان مرحبا

زخم دل با تیشه درمان مرحبا

نا علاجی درد دارم ای رها یادِ شیرینی کنم خسرو دلا همنشین با هم ، به فرهادی نگاه زخم دل با تیشه درمان مرحبا ولی اله بایبوردی 28 / 11 / 1398

نظر ۰ بازدید ۱۷
 آشنا با هر ادیبی شهرها

آشنا با هر ادیبی شهرها

هُدهُدی هادی که هادی بینِ ما آشنا با هر ادیبی شهرها آشنا ما را به جایی رهنمون رهنما جایی به ققنوسی نما ولی اله بایبوردی 28 / 11 / 1398

نظر ۰ بازدید ۲۵
جاودانی آن قلم را ای رها

جاودانی آن قلم را ای رها

بسم الله الرحمن الرحیمصحن گیتی یک اثر از ربّنا تا حدودی درک جانا ماجراای شما خوبان میان دوستان عندلیبان سخن در بوستانشکر یزدان رو به اتمام این کتاب هر کلامش گنج باشد ...

نظر ۰ بازدید ۱۶
حکمت 480 : آفت دوستی

حکمت 480 : آفت دوستی

آن زمان را یاد خشمی برملا مؤمنی کاری که مؤمن در بلاگر چنین باشد یقین حاصل دلا مؤمنان از مؤمنی از هو جدادوستی را آفتی باشد نگار خشم مؤمن آفتی گشت آشکارولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۶
حکمت 479 : دوست بد

حکمت 479 : دوست بد

دوستانی بدترین در بین ماآن کسانی بین مان باشد دلادر چنان زحمت بیفتی در مرنجبهر آنان افکنی خود را به رنجاز همان افراد باشی دور هانمایه شر باشد شرارت بین مانولی اله بای...

نظر ۰ بازدید ۴۰
حکمت 478 : مسئولیت آگاهان

حکمت 478 : مسئولیت آگاهان

او ز دانایان گرفت عهدی دلاتا جهالت پیشگان را رهنماچون به آگاهی رسد بس جاهلاندر تعهّد عهد ماند آن زمانبا خرد مردم به جانب حق رواناز جهالت دور دور از جاهلانای که دانایی...

نظر ۰ بازدید ۱۷
حکمت 477 : بزرگ ترین گناه

حکمت 477 : بزرگ ترین گناه

آن گناهی سخت تر در بین ماهر گنهکاری سبک احصا خطاسعی کن دوری کنی از هر گناهشکر نعمت را ادایی گاه گاهولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۵
حکمت 476 : کشور داری

حکمت 476 : کشور داری

بین مردم گسترانی عدل رابرحذر از ظلم عادل بین مااز ستم آوارگی حاصل دلابس رعایا در فلاکت رو فنابین خلقی دادگر بیداد لادور از شمشیر مردانی خدابی کران نعمت خدایی را ثمره...

نظر ۰ بازدید ۱۷
حکمت 475 : قناعت ورزی

حکمت 475 : قناعت ورزی

گنج داری گر قناعت بین ماای بشر خاکی وجودت را بپاعاریت دنیا چه دارد ارزشیآبرو را بهر دنیایی کشیبا کمی برنامه گردی بی نیازبا قناعت زندگی دوری ز آزای بشر خاکی وجودت گنج ...

نظر ۰ بازدید ۱۶
حکمت 474 : عفت و پاکی

حکمت 474 : عفت و پاکی

کار حُسنی را دلا پاداش هااز شهیدی یاد شد حرمت دلاپاک دامن را عفیفی برملاحاضری ناظر ببیند ربنایاد اکبر جهد کن باشد جهادبا جهاد اصغر جهاد اکبر به یاددور از آلودگی ها در...

نظر ۰ بازدید ۱۹
حکمت 473 : رنگ کردن و آرایش

حکمت 473 : رنگ کردن و آرایش

زینتی باشد خضابی موی رامایه عزّت آدمی لا ای رهادر عزاداری به دور از رنگ موحرمتی باشد به میّت ای نکوما عزاداریم از جانب نبیاز خضابی دور گر ابیض که مویولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
حکمت 472 : دعای باران

حکمت 472 : دعای باران

ما طلب باران بخواهیم از شماای خدا سیراب کن ما تشنه راابر را طالب نه سرکش رام هانابر باران را بهاری مهربانابر سرکش لا خرابی آوردابر باران زا بهاری بر دهدبی نیازی ای اح...

نظر ۰ بازدید ۴۲
حکمت 471 : جایگاه سخن

حکمت 471 : جایگاه سخن

سود عاید آن زمان گویی عیاناز خموشی دور تا فرصت بیانآن زمان گویی بیان در بین مانحق ایجابی کند مطلب بیانآن زمانی کن سکوتی اختیارسود عاید لا ز گفتار ای نگارگر چه خاموشی ...

نظر ۰ بازدید ۱۷
حکمت 470 : وصف توحید و عدل

حکمت 470 : وصف توحید و عدل

عدل آن باشد به دور از اتهامحکم را میزان قرآن ما بین عامآنچه گویم گوش کن توحید هاندر خیالی هان نگنجد مردمانعدل و توحید از اصول دین دلاحد تکلیفی شما را اقتداولی اله بای...

نظر ۰ بازدید ۱۵
حکمت 469 : پرهیز از افراط و تفریط

حکمت 469 : پرهیز از افراط و تفریط

از میان خلقی دو قشری رو هلاکهر که افراطی کند تفریط خاکدوستان بینی در افراطی دلادوستی را برملا در بین ماکذب گویانی به دور از راستیگفتمانی می کنند با کاستیحد رعایت کرد ...

نظر ۰ بازدید ۱۷
حکمت 468 : مسئولیت سرمایه داری

حکمت 468 : مسئولیت سرمایه داری

رو به سختی روزگاری ای رهابین خلقی سخت کوشی برملاخرج مردم با درآمد زندگیجان من تنظیم لا در یوزگیهر که را سرمایه ­ای اندک دلادر تقلا در چه کاری صرف هابخل ورزی آن زمانی آ...

نظر ۰ بازدید ۱۶
حکمت 467 : توصیف رهبران دینی

حکمت 467 : توصیف رهبران دینی

در برابر مردمانی حاکمانبا فشار ایستادگی کردندشانتا که دین جاوید ماند در جهانرو به رونق کار ها ای مرد مـــانگر چه میزان حُکم باشد بین مااستقامت پایداری بر ملادین ا...

نظر ۰ بازدید ۱۷
سیدی ساجد که زین العابدین

سیدی ساجد که زین العابدین

بر شما باد السّلامی خازنانخازنان گنجینه داران در جهانای امامان مؤمنانی راستینای مفسّر تالیان قرآن همینای شما ناطق قرآن نطق آفرینهادیان دینی امامی راستینپیشوایانی ...

نظر ۰ بازدید ۲۶
از محبان شمایم یا حسین

از محبان شمایم یا حسین

پور مولانا علی المرتضاسبط پیغمبر سلامی بر شماای محبان به گزینان خداابن زهرا السّلامی بر شمایا حبیب الله صفوة یا امینحجّت الله حامیان دین مبیننور توحیدی صراطی راست د...

نظر ۰ بازدید ۱۸
مستی نگاهش را تصویر دلم کرده

مستی نگاهش را تصویر دلم کرده

در خواب خوش ایمان دیدم قدحی در دستبگرفته نگارینم از بوی خوشش سرمستبا غمزه بفهماندم دلبسته او گشتمعشقش چو نسیمی صبح در وادی دل پیوستاز چهره حجاب انداخت دیدم رخ مهتابش...

نظر ۰ بازدید ۱۸
۱
 ... 
۳۴۵۶۷
 ... 
۱۷  ملامین چینی ارکوپال   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   جاذبه های گردشگری   |   عمان۷۷۷   |   تجهیزات آشپزخانه صنعتی   |   تعمیر پکیج در شیراز  


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده