خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

به نام چشمه خونین گرفتم باده می را

به نام چشمه خونین گرفتم باده می را

خدا را در همه اسرار ناظر دیدمش دانیسجودی از ته دل را نثارش کردمش دانیزمین و آسمان هر چه به چشم دل توان دیدننشان یار می باشد رسان بر چشمه اش دانیبه خیل خلقت عالم پر از ن...

نظر ۰ بازدید ۲۰
بخوان بنام محمد که نام او یاد است

بخوان بنام محمد که نام او یاد است

چه صیحه می شنوی آسمان چه راز آوردکه راز او نتوان بر قلم نگار آوردشفیع عالم مُنجّی به وقت می آیدکه ظلم ریشه کند از خدا شکار آوردچه گریه سر به هوا منتظر شهی آیدکه قافله ه...

نظر ۰ بازدید ۱۷
هر کجا چشم به جنبش ره دل می بینی

هر کجا چشم به جنبش ره دل می بینی

خبر از مهدی موعود رسد جمع بشویدبه کمک آمده از چشمه به این دار رسیدخوش به آن سیصد و جمعند به ده سه ساقیهر نفر زور چهل مرد به این کار رسیدجامعه از قدمش پاک شود همکارییار ...

نظر ۰ بازدید ۱۸
دست به باده می زنم گو تو سخن به نام او

دست به باده می زنم گو تو سخن به نام او

تشنه لبی کنی تو سیر چشمه گشای قلب منچشم نگار مست تو حلقه گشای قلب منبهر خدا یک نظری بر دل صاف ما بکنخوش شود آن نگاه تو باده گشای قلب منمست به کوچه ها روم چشم دل و منظر او...

نظر ۰ بازدید ۲۴
رو کدامین در گذارم ربنا

رو کدامین در گذارم ربنا

نعمتی دادی به هر یک بنده ایشکر نعمت گفت هر بیننده ایرحم کن یا رب تویی ارحم خدارحمتی بر ذاکرانت ربناهان قسم یادی کنم بر عزتتای کرم پروردگار از قدرتتآن چه در نزدیک باشد ...

نظر ۰ بازدید ۲۱
ای منزه پاک ای پروردگار

ای منزه پاک ای پروردگار

ای شبی را روز کرده بندگانتنگنا بس حبس ها بس ماندگانبا شکنجه بسته در زندان هابندهایی آهنین بر دست و پابس چه دژخیمان عذابی می دهندزیر پا با ضربه ها له می کنندوضع و حالی ...

نظر ۰ بازدید ۹۳
شب سحر شد عمر بگذشت ای خدا

شب سحر شد عمر بگذشت ای خدا

سیدی آقا تویی معبود منروزها شب می کنم ای بود منبندگانی ای بسا شب روزهاناتوان بیمار ناخوش در بلامی خورد غلتی یمینی و یساربستری بیمار افتادش نگارلذتی لا می خورد آبی طع...

نظر ۰ بازدید ۱۸
منتظر جانا چه کس یاری کند

منتظر جانا چه کس یاری کند

شب عبادت روز در کاری دلاعمرها بس بگذرد حانا ثنااهل و فرزندان به کوچی ماجراچون مسافر ناگران در دشت هاگشته گم با وحش ها درندگانبوده تنها تک بیابان لا امانره به جایی برد...

نظر ۰ بازدید ۳۱
مقتدر غالب تویی ای برد بار

مقتدر غالب تویی ای برد بار

ای ابر قدرت خداوند ای حکیمای صبور ای بردبار ارحم رحیمبر محمّد آل او رحمت فرستشاکرم جانا نکو رحمت فرستشب سپر روز آمدش دنبال هملحظه ای فرصت عبادت ها کنمبحر و بادی تند و ...

نظر ۰ بازدید ۱۷
عافیت از آن من بود ای ولی

عافیت از آن من بود ای ولی

بس تحمل بنده ای در جنگ کردبامدادان شامگاهان در نبرددشمن از هر سو کند حمله بر اوتیرها اندازدش هر سو عدونیزه ها شمشیرها او را نشاندر میان شان مانده او نالان فغاناضطراب...

نظر ۰ بازدید ۱۹
نام من را ثبت کن در دفترت

نام من را ثبت کن در دفترت

بر محمّد آل او رحمت فرستداد رس فریاد رس حکمت فرستای ابر قدرت تویی غالب غنیحکم داری بردباری ای سنیبنده ای هستم تویی معبود منروز و شب در ذکر باشم بود منذکر یاهو بر لبم آ...

نظر ۰ بازدید ۱۷
حال بینم این زمین در تنگنا

حال بینم این زمین در تنگنا

بر محمّد خاندانش بس درودشکر نعمت شاکرم دارم سجودرحمتی داری تو ای پروردگاردر حریم رحمتت نامم شماربندگان بی شماری صبح و شامکرده ایامی سپر در ذکر نامبی توان ترسان هراس...

نظر ۰ بازدید ۱۶
از تو باشد این عنایت ها خدا

از تو باشد این عنایت ها خدا

ای خدا معبود من ای ربنادردمندم ناله زارم دردهاآن چنان از غم به خود پیچیده املا گریزی رنج هایی دیده امبود بر او لا گوارا خوردنیحام نوشی نوش لا نوشیدنیبین مردم بود ما ر...

نظر ۰ بازدید ۱۶
ذاکرم یک ذاکری از ذاکران

ذاکرم یک ذاکری از ذاکران

مقتدر خالق که لا مغلوب هانصاحب مهلت که تعجیلی مدانبر محمّد آل او رحمت فرستشکر یزدان می کنم من از نخستذاکرم یک ذاکری از ذاکرانلحظه ها را ده تهجد ورد جانای بسا مردم که ش...

نظر ۰ بازدید ۱۵
تا تو راضی باشی ای خالق جهان

تا تو راضی باشی ای خالق جهان

هر عطا کردی مرا پروردگارفضل و احسانت گرامی کردگارآرزوهایم یکی بعد از دگرهر چه را طالب رسیدم در ثمررحمتی حاصل بشد از کردگارنردبانی شد مرا تا اوج یارتا تو راضی باشی ای ...

نظر ۰ بازدید ۱۶
آفریدی عزتی دادی مرا

آفریدی عزتی دادی مرا

صحتی دادی مرا پروردگاردر اطاعت بندگی باشم نگارهتک حرمت معصیت شد کارهااز حدود احکام آن غفلت خداطاعتت را دور گشتم دورتربا کسی بیعت که دشمن در خطرتحت فرمانت نگشتم ای خد...

نظر ۰ بازدید ۱۷
ای عطا بخش ای کریم ای کردگار

ای عطا بخش ای کریم ای کردگار

هر عمل از ما به وقتش پرسشیعلت آور منطقی هان کوششیبخشش ات نقصان ندارد ای خداهر زمانی خواستم دادی مراای عطا بخش ای کریم ای کردگارابتدا بر من ببخشیدی نگارخود مرا خلقت نم...

نظر ۰ بازدید ۱۹
حلم را صاحب تویی علمی همین

حلم را صاحب تویی علمی همین

هر سپاسی ذکر رحمان شد دلاآن خدای مقتدر مغلوب لامی دهد بر ما بشر هر مهلتیآزمون سازد دهد هر عزتیبا تأنی کارهایش رو به راهمهلتی او می دهد جبران گناهبر محمد آل او رحمت خدا...

نظر ۰ بازدید ۱۸
از تو خواهم در پناهت ربنا

از تو خواهم در پناهت ربنا

قدرتی در دست دشمن بود هانفرصتی تا این که بندی هر زماندر اسارت آورد بندم کشدآرزوهایش به فعلی آوردرحمتت ای مهربان پروردگارقدرتی شد در تحمل کردگارلطف یزدانی چنان قدرت ...

نظر ۰ بازدید ۱۸
ریشه آن ظالمان از بن برون

ریشه آن ظالمان از بن برون

ناظری پروردگارا این کساندر ستم کردن به مردم لا امانبر زمینی سخت کوبیدی دلاظالمان را تا که محرومی رهاریشه آن ظالمان از بن برونحق و باطل بین شان گردد عیوندر مثل چاهی که...

نظر ۰ بازدید ۱۸
ذاکرم هر لحظه یادت می کنم

ذاکرم هر لحظه یادت می کنم

صد سپاس و برتری از کردگارای ابر قدرت تویی پروردگارغالبی بر دشمنان محبوب ماعاصیان را کرده ای مغلوب مابردباری حلم داری ای خداعلّتی لا با شتابی کارهابر محمّد آل او رحمت...

نظر ۰ بازدید ۲۱
یکّه تنهایم چه بسیارند کین

یکّه تنهایم چه بسیارند کین

این دعا را خواند جدّش مصطفادید در خوابش بفرمودش دلاحق تعالا می کند دشمن هلاکای وجود نازنین فرزند پاکای بسا دشمن به رویم خنجریکینه دارد می کشد یا ربّ ، برینیزه اش را ک...

نظر ۰ بازدید ۱۳
ذکر موسی کاظم است خوانی بشر

ذکر موسی کاظم است خوانی بشر

ختم شد جوشن کبیری هان صغیرگفته شد بر مثنوی ای دلپذیراز عنایات خداوندی شمارواژه ها گویا شود از کردگارذکر موسی کاظم است خوانی بشراز گرفتاری رها گردی ثمراین دعا خوانی ر...

نظر ۰ بازدید ۱۴
واقعی سیمای انسان آن زمان

واقعی سیمای انسان آن زمان

واقعی سیمای انسان آن زمانبین خلقی آشکارا ناگهانگر نمایان واقعی سیمای شخصدر نقابی گاه پنهان مردمانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۰
۱۲۳۴۵
 ... 
۱۷  ملامین چینی ارکوپال   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   جاذبه های گردشگری   |   عمان۷۷۷   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   تجهیزات آشپزخانه صنعتی  


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده