خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

اندیشه چو گنجی دان چون ذکر زبان مرهم

اندیشه چو گنجی دان چون ذکر زبان مرهم

هر چند ز ما جانا بوده است تمناییاز او طلبی ما را هر چند تقلاییآن سبز چمن بینی جانا لب هر جوییبا بوته گلی زیبا خوش روی به خوش بوییای دوست مرا دردی محتاج به یک درماناز مد...

نظر ۰ بازدید ۴۳
یاد وطن گشت چو مادر عزیز

یاد وطن گشت چو مادر عزیز

جان و خِرد را که کند آفرینمطلق خالق ازلی ای زمینذکر خدا هست کلیدی به ماحمد خدایی بکنی لحظه هاخُرد و کلان مرد و زنی ای رهاآن درود عاقبت کشت راجلوه شکوهی که هویدا عیانبی...

نظر ۰ بازدید ۴۵
این هنری نظم کلام ولی

این هنری نظم کلام ولی

پند بزرگان هنر گوش کنرونق بازار فراموش کنهر که هنر عرضه به پولی کنداو نه هنرمند فضولی کندکار هنرمند صفای دل استخالق هر چیز به نای دل استدل که در این کوچه هوایی شودهال...

نظر ۰ بازدید ۴۲
دور از هر شبهه ای سمت احتیاط

دور از هر شبهه ای سمت احتیاط

شرع دفتر را نگاهی گه به گاهبر موارد شبهه ناکی چون نگاهدور از هر شبهه ای سمت احتیاطتا پشیمانی نباشد در گناهولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۳۷
با ریا تزویر حق شد منزوی

با ریا تزویر حق شد منزوی

آن زمان را یاد بالا نیزه هارفت کتاب الله حُکمی برملابا ریا تزویر حق شد منزویآن که ناطق بود قرآن را دلاولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۴۳
این چنین نقلی حکایت برملا

این چنین نقلی حکایت برملا

رؤیتی از دور در آخر زمانهر بلاد اهلی بلدها دیگراناین چنین نقلی حکایت برملابا صدا سیما خبرها را بیانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۳۹
شهرها بینم به آبادی نما

شهرها بینم به آبادی نما

گر چه فحشا بستری بینم دلابا بساط عیشی که پهنی بین ماشهرها بینم به آبادی نماساکنانش همچو قومی لوط هاولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۴۱
در معیّت او برایم دولتی

در معیّت او برایم دولتی

خواه از ما گر شما را حاجتیحاجتی دارم نه ما را دعوتیگر چه منصور دوانیقی طلبدر معیّت او برایم دولتیولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۳۶
منتظر آن لحظه آتش شعله ور

منتظر آن لحظه آتش شعله ور

در کمین گر ناتوان بس دشمنانزیر خاکستر نهان چون نار هانمنتظر آن لحظه آتش شعله وردشمنانی در کمین گردد عیانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۳۸
جامه عادی پوششی شد بین ناس

جامه عادی پوششی شد بین ناس

زیر فاخر جامه ای پشمین لباسجامه عادی پوششی شد بین ناسجامه عادی پوششی بر نفس خودزرق و برقی جامه دیگر حکم پاسولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۳۹
چون به دور از نفس خاطی ای عزیز

چون به دور از نفس خاطی ای عزیز

زهد آن باشد که مالک نفس خویشدر تمامی حال دوران ای به کیشچون به دور از نفس خاطی ای عزیزخود نمایی بین خلقی کم نه بیشولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۴۰
از خیانت ورزها دوری دلا

از خیانت ورزها دوری دلا

شُرب خمری یا قماری یا زناخود گناهی بس بزرگی آدمااز خیانت ورزها دوری دلامتّحد با اجنبی ظلمی به ماولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۹
معنویت در میان انسان ها

معنویت در میان انسان ها

معنویت در میان انسان هارنگ خود را باخته است ای آشناگر چه جانب دنیوی میلی همیچون عبادت رغبتی کم بین ماولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۸
ظلم بر والی زمان در کربلا

ظلم بر والی زمان در کربلا

هر بلا از ید خودی حاصل دلاچون عمر سعدی که دشمن بین مابا کذایی امتیازی کرد ظلمظلم بر والی زمان در کربلاولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۰
داعیان عدلی که خود غارتگران

داعیان عدلی که خود غارتگران

دولتی مأمور شب هنگام هانبا مبدّل هان لباسی ای جواندر بخارا غارتی بس خانه راداعیان عدلی که خود غارتگرانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
ما شدیم مهمان گرگان جهان

ما شدیم مهمان گرگان جهان

ما شدیم مهمان گرگان جهاندر میان حلقوم روسی یک زماندر میان بطن انگلیسی ما هلاکدر شکم گرگان گرفتار همچنانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۲
گر چه دستاویز علم بر عدّه ای

گر چه دستاویز علم بر عدّه ای

گر چه دستاویز علم بر عدّه ایتا هدف شومی به اجرا بنده ایویژه از ید کفر مستکبر زمانخود کند احیا میان بس مرده ایولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۹
نان خشک سیر آدمی را هر کجا

نان خشک سیر آدمی را هر کجا

نان خشک سیر آدمی را هر کجابا پنیری ماست سبزی سیر ماجیفه دنیایی چه دارد آدمیطرح ریزد أخذ دنیا را دلاولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۱
ضبط اموال اغنیایی شد صدور

ضبط اموال اغنیایی شد صدور

دانه ها چیدند و پهنی دام راگر حمایت از فقیران هر کجاضبط اموال اغنیایی شد صدورنفع شخصی لا فقیری ای خداولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۲۰
کاسه شیری ماست بودش نان جو

کاسه شیری ماست بودش نان جو

یادی از مؤلا امیرالمومنیننان خورشتش خشک خرمایی همینکاسه شیری ماست بودش نان جوخلق را خدمت حکومت این چنینولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۸
مُلک دنیا را فنایی ، لا بقا

مُلک دنیا را فنایی ، لا بقا

مُلک دنیا را فنایی ، لا بقاای شما قدرتمداران در فناجنگ و خونریزی به راه انداختندتا که دنیا را تصاحب ای شماولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
چو قطب آهن ربایی جذب آنی

چو قطب آهن ربایی جذب آنی

بدانی غیر از او هر چیز فانیبقایی لا جهانی را تو دانیاز اویی سمت اویی بازگشتیچو قطب آهن ربایی جذب آنیولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
خوشی با آن کسی دارد دل آرام

خوشی با آن کسی دارد دل آرام

نه عارف ، هیچ کس در این جهانیچه چشمی روشنی پنهان عیانیخوشی با آن کسی دارد دل آرامبه آن جانب روان ذاکر هر آنیولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۷
گذر عمر خود را به شادی گزین

گذر عمر خود را به شادی گزین

به یاد خداوند آرام جانرفاهی فراهم که به توشه آنگذر عمر خود را به شادی گزیننه حاصل بدی تا که کیفر عیانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۱۹
۱۲۳۴۵
 ... 
۱۷  ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   ملامین چینی ارکوپال   |   عمان۷۷۷   |   تجهیزات آشپزخانه صنعتی   |   جاذبه های گردشگری   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   تعمیر پکیج در شیراز  


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده