خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

عشق می ورزم به آن یک خانه ای

عشق می ورزم به آن یک خانه ای

عشق می ورزم به آن یک خانه ای پرورش طفلی بسان دانه ایباغبان خانه هایی والدین پا به پا کودک هم او را سایه ایولی اله بایبوردی30 / 05 / 1399

نظر ۰ بازدید ۲۱
 با خدایت گفتمانی کن به راز

با خدایت گفتمانی کن به راز

درد دل داری به دارویی نیازبا خدایت گفتمانی کن به رازبا کسانی همنشینی کن دلانیک افرادی به دور از هر چه آزولی اله بایبوردی30 / 05 / 1399

نظر ۰ بازدید ۱۶
ای مرا مونس رها از هر چه عام

ای مرا مونس رها از هر چه عام

گم درون بحری شدم توحید نام ای مرا مونس رها از هر چه عامهمچو ماهی در محاقی جلوه گر خود ببینم مستتر نوری تمامولی اله بایبوردی29 / 05 / 1399

نظر ۰ بازدید ۱۴
بی هنر عیبی بجوید ای ولی

بی هنر عیبی بجوید ای ولی

فقر را شرحی برایت ای رها همچو لقمانی به پورش هر کجافقر آن باشد برایت ثروتی بوده باشد همچو قارونی نماعاجز از ترمیم دندان گر عزیز زندگی با درد دندان کی روادور از دندان ن...

نظر ۰ بازدید ۱۷
 در نبودش مرغ سی تا جلوه یار

در نبودش مرغ سی تا جلوه یار

بی خلافی پادشاهی خواستار عدل گستر در جهانی ای نگارهمچو سیمرغی که دارد زندگی در نبودش مرغ سی تا جلوه یارولی اله بایبوردی27 / 05 / 1399

نظر ۰ بازدید ۱۲
خوش به حالت هفت وادی راه را

خوش به حالت هفت وادی راه را

خوش به حالت هفت وادی راه را کرده ای طی با طلب جانب فناگر تسلسل دوره ای شد ای عزیز با فنا جسمی بقا روحی نماولی اله بایبوردی22 / 05 / 1399

نظر ۰ بازدید ۱۶
ای نبی الله دارم یک سؤال

ای نبی الله دارم یک سؤال

بین اصحابی نبی او را بدیدهام هیم ابلیس یک دم شد پدیدگر چه اصحابی به رؤیت او هراساز هبوط آدم ببودش بین ناسای نبی الله دارم یک سؤالانبیا را خاتمی آگاه حالاز نبی آدم بشد ...

نظر ۰ بازدید ۱۸
 آن زمان را یاد خالق را ندا

آن زمان را یاد خالق را ندا

می رسد روزی ز خالق ای عزیزکسب روزی کن ز اهریمن گریزآن زمان بیدار از خوابی گرانبا خدایت در میان رازی نهانبا بیان اسرار از سختی رهاپیشه صبری می کنی از غم جداگر چه نیکی م...

نظر ۰ بازدید ۱۴
در بین هر یک اولیا میزان تویی ای شاه دین

در بین هر یک اولیا میزان تویی ای شاه دین

همراه هر والی تویی ، هر جا تویی ، والا تویی موسی تویی عیسی تویی خضری نبی مولا تویی آدم تویی ادریس جان صابر چو ایوبی دلا یعقوب را یادآوری ، عقبا تویی طوبا تویی رعنا دلا...

نظر ۰ بازدید ۱۷
خصلتی دهگانه سگ را گوش کن تا بشنوی

خصلتی دهگانه سگ را گوش کن تا بشنوی

یاد کهف اصحاب افتی یاد قطمیری دلاخالقی را یاد ، سگ را همچو انسانی نماگر چه نیکویی سگی را بین خلقی آشکارهر وجود از آفرینش خالقی بیهوده لاخصلتی دهگانه سگ را گوش کن تا بش...

نظر ۰ بازدید ۱۴
در گرفتاری بلایی سخت هان

در گرفتاری بلایی سخت هان

بر محمد آل او صدها درودهر بدی را دور از ما ای ودوددر گرفتاری بلایی سخت هانخوان دعایی را فرج حاصل شهودولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۴۹
بر الهی حکم ها تسلیم ما

بر الهی حکم ها تسلیم ما

خود رها از نفس شیطان ای رهابر الهی حکم ها تسلیم ماپیروی از حکم الهی ای بشربنده ایمان را ، رها از جیفه هاولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۴۹
تا به حدی بندگی حق را ادا

تا به حدی بندگی حق را ادا

گاه خود را آزمون با صدق هاتا به حدی بندگی حق را ادااز حرامی دور جانب هر حلالعمر باقی را هدایت تا فناولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۴۵
عشق یعنی خاک ، خاکی سجده کن

عشق یعنی خاک ، خاکی سجده کن

یاد جبهه یاد سختی های جنگهمچو فرهادیم در دست تیشه سنگعشق بازی های ما در این جهاناز جهان بگذشت تا رفت آسمانمن که با نام خدا عاشق شدمهمچو مجنون در جنون وامق شدمدر کویر ...

نظر ۰ بازدید ۴۰
پیرمردی که به غم در انتظار

پیرمردی که به غم در انتظار

باز افتادم به یاد نخل و چاهاز ضمیر دل کشیدم آه آهیاد آن مردی که میزان بود و عدلدر حکومت آشنای جمله عقلچاه می کند و زمین آباد بوددست او یکسر به دست داد بودحامی ایتام بود...

نظر ۰ بازدید ۴۵
در عشق او سر داده ام پا داده ام دست داده ام

در عشق او سر داده ام پا داده ام دست داده ام

فرمان رسید از آسمان ای گوهر مأوای منفرمان تو را فرمان تو را این راز شد نجوای من کلِّ وجودم سجده ای بر قامت رعنای توای غایت آمال من تنها تویی ویدای من درهر وجودی جان د...

نظر ۰ بازدید ۴۴
چه تمدنی گذر کرد و نشد شکوه یارا

چه تمدنی گذر کرد و نشد شکوه یارا

به تمدّنی گذر کن که ندارد از تو یادیچه بگویم ای عزیزان دل دردمند شادیچه تمدّنی گذر کرد و نشد شکوه یارابه چه ها کنم دلی خوش که به دُور نیست هادیخدمات مردم این شد که اثر ...

نظر ۰ بازدید ۴۰
به رتبت علم باشد جان پناهی

به رتبت علم باشد جان پناهی

چنان اندیشه سازی با تفکرتمامی خلق افتند در تحیّربه ژرف اندیشه باید کرد دقتبه معلولی رسی یابی چو علّتسرانجام آدمی را جایگاهیبه رتبت علم باشد جان پناهیز من پرسی تفکّر ...

نظر ۰ بازدید ۴۲
ذکر علی

ذکر علی

1گویند که حق با علی کیست علیسر منزل عشق جمله دلهاست علیخواهی که به کانون ولا زود رسیدر حمد خدا به سجده بین اوست علی2نغمه مرغ سحر زمزمه ذکر علیبشنو ای والی دوران که کنی ...

نظر ۰ بازدید ۶۵
مفردات

مفردات

1دردهایی که به خنده التیامغم چرا ای دوست مرهم ناتمام2جایی که درد نیست هزاران طبیب هستنازم به عشق پاک به دردم حبیب هست3کوتاه تر از بام من ای دوست ندیدههر کس که رسد طعنه ...

نظر ۰ بازدید ۶۲
تا کی در انتظار بمانم چو روز و شب

تا کی در انتظار بمانم چو روز و شب

ای گل برون بیا و ببین روزگار عمر صد حیف در مسیر خزانم بهار عمرهر چند گریه سر بدهم در فراق یار باز آ که سوخت جان دلم در گذار عمرتا کی در انتظار بمانم چو روز و شب بیچاره دل...

نظر ۰ بازدید ۴۴
یار من

یار من

از سبزه ها بپرسگُل منای کهیار منتا من به پرس تودو سه سالیجوان شومولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۵۹
ره سوی لا مکان

ره سوی لا مکان

آسوده از خیالفکرم دگر ننالنالم چو نای نیاز روزگار هیای عاشق حزینمعشوق را ببینآزرده از جهانره سوی لا مکانولی اله بایبوردی

نظر ۰ بازدید ۵۳
۱۲۳۴۵
 ... 
۱۷  عمان۷۷۷   |   تجهیزات آشپزخانه صنعتی   |   ملامین چینی ارکوپال   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   جاذبه های گردشگری  


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده